สค. คว้ารางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เข้ารับรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี


สค. คว้ารางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เข้ารับรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) วันนี้ (4 เม.ย.62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังค์สรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้ารับมอบ จาก นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง รวมจำนวน 27 หน่วยงาน  สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ในส่วนของรางวัลมี 8 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1) รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 2) ประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 3) ประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย 4) ประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ 5) ประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 6) ประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด 7) ประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และ 8) ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ซึ่ง สค. ผ่านเกณฑ์การประเมินและเข้ารับรางวัลถึง 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเลิศ และประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับต้น ในการนี้ อธิบดี สค. ได้กล่าวถึงการได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ว่า สำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงาน และถือเป็นรางวัลของบุคลากร สค. ทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน และมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานและการบริหารจัดการการเงินการคลังให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส และคุ้มค่า อีกทั้งผู้บริหารให้ความสนใจและกำกับติดตามการดำเนินงานในทุกระดับ อย่างไรก็ตาม รางวัลนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไป แต่ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งใจทำงาน “หัวใจของการทำงานคือความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงานและต่อองค์กร” เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่ที่สุด