การประปานครหลวงรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดน้ำ เชิญชวนใช้ผลิตภัณฑ์ที่รับรองฉลากประหยัดน้ำ

Featured Video Play Icon

การประปานครหลวงรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดน้ำ เชิญชวนใช้ผลิตภัณฑ์ที่รับรองฉลากประหยัดน้ำ

น้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นับวันน้ำสะอาดจะยิ่งหาได้ยากขึ้น ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ทำให้ประเทศไทยกำลังจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ รวมถึงเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เรามีน้ำกินน้ำใช้พอเพียง

เพราะหากทรัพยากรน้ำเหลือน้อยลงหรือหมดไป มนุษย์ทุกคนก็จะลำบากเพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต

การประปานครหลวง (กปน.) ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด   เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา สะอาด ปลอดภัย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ และร่วมกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า หรือ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของประเทศ

ทั้งนี้ประชาชนสามารถช่วยกันส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง ซึ่งจะช่วยควบคุมการใช้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม ลดการสูญเสียน้ำ โดยไม่จำเป็น รวมทั้งสงวนต้นทุนน้ำไว้ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน

ฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง ได้รับรองมาตรฐานอุปกรณ์ประหยัดน้ำออกมาแล้ว 2 ประเภท ได้แก่ ก๊อกประหยัดน้ำ และฝักบัวประหยัดน้ำ

1.ก๊อกประหยัดน้ำ สามารถแบ่งประสิทธิภาพการประหยัดน้ำเป็น 3 ระดับ คือ เบอร์ 5 ระดับดีเยี่ยม อัตราการใช้น้ำไม่เกิน 2 ลิตรต่อนาที  เบอร์ 4 ระดับดีมาก อัตราการใช้น้ำไม่เกิน 4 ลิตรต่อนาที และเบอร์ 3 ระดับดี อัตราการใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตรต่อนาที

2.ประเภทฝักบัวประหยัดน้ำ มีเกณฑ์การประหยัดน้ำ โดยระดับ 5 มีอัตราการใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตรต่อนาที

ซึ่งอุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ผ่านมาตรฐาน จะเพิ่มฟองอากาศให้น้ำที่ไหลออกมา มีความหนา นุ่ม ให้ผู้บริโภคสามารถใช้น้ำอย่างมีความสุขไม่แตกต่างจากก๊อกน้ำหรือฝักบัวรูปแบบเดิม แต่ลดการใช้น้ำเหลือเพียง 1 ใน 3 จากการใช้น้ำตามปกติ

การใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง จึงเป็นหนึ่งทางเลือกในการช่วยประหยัดน้ำ ที่ยังคงความสุขในการใช้น้ำได้ดังเดิม

และนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถร่วมกันประหยัดน้ำในชีวิตประจำวันด้วยวิธีการง่าย ๆ เช่น รินน้ำแต่พอดื่ม ปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ใช้ ใช้บัวรดน้ำแทนการใช้สายยางรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

และยังสามารถช่วยกันสอดส่องดูท่อประปาในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ หากพบมีการชำรุดแตกรั่ว ก็สามารถแจ้งมายังการประปานครหลวงให้เข้าแก้ไขซ่อมแซมได้ ผ่านช่องทางคอลเซ็นเตอร์ 1125 หรือผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เช่นนี้แล้วเราก็จะได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการรักษาทรัพยากรน้ำของประเทศและของโลก ให้มีน้ำสะอาดเหลือใช้อย่างเพียงพอ และยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทรัพยากรน้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า การประปานครหลวง ประปาเพื่อประชาชน