พาณิชย์จัดใหญ่ “ร้อยเรื่องราว ผ่านร้อย GI ไทย”

พาณิชย์จัดใหญ่ “ร้อยเรื่องราว ผ่านร้อย GI ไทย”
ฉลองความสำเร็จหลังปั้น GI ไทยทะลุ 100 สินค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ฉลองความสำเร็จ GI ครบ 100 สินค้า ผ่านการ จัดงาน “ร้อยเรื่องราว ผ่านร้อย GI ไทย วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 8 โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงคอก

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตามลำดับ โดยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้าน GI เร่งผลักดันให้ชุมชนนำสินค้าในท้องถิ่นของตนเองที่มีคุณสมบัติเฉพาะผูกติดกับชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตมาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ส่งผลให้ปัจจุบัน สินค้า GI ไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนครบ 100 สินค้า ซึ่งสินค้ารายการที่ 100 ที่ได้รับการจดทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 คือ ทุเรียนสาลิกาพังงา ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในอาเซียนเรื่องการพัฒนาระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน นับว่าเป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจในการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมกันเฟ้นหาสินค้า GI ที่มีเอกลักษณ์ผูกติดกับแหล่งผลิตจริงๆ นำมาพัฒนาจัดให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้มีโอกาสนำสินค้าออกสู่สายตาผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น

นาทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน “ร้อยเรื่องราว ผ่านร้อย GI ไทย” จัดขึ้นเพื่อฉลองความสำเร็จในการผลักดันให้จังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยนำสินค้า GI ของตนมาขึ้นทะเบียน ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าไทยได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้วรวม 103 รายการ จาก 67 จังหวัด อันเป็นการเผยแพร่ให้เห็นถึงความมุ่งมั่น จริงจัง และความสำเร็จในการผลักดันการพัฒนาด้านต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่การส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมคุณภาพและการตลาดจนมีผู้ประกอบการที่ขอใช้ตรา GI ไทยแล้วกว่า 2,500 ราย มีมูลค่าการตลาดสูงกว่า 4,000 ล้านบาท ส่งผลให้กับชุมชนท้องถิ่นสามารถมีรายได้ต่อเนื่อง พึ่งพาตัวเองได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นอกจากนี้ ในงาน “ร้อยเรื่องราว ผ่านร้อย GI ไทย” ได้มีการถ่ายทอดเรื่องราววิวัฒนาการของ GI ตั้งแต่เริ่มจนเป็น 100 สินค้า การลงพื้นที่เพื่อส่งเสริม GI และการขยายช่องทางการตลาดและนำสินค้า GI ไทยสู่สากล อีกทั้งยังได้มอบโล่รางวัล “ที่สุดของ GI” แก่ผู้มีคุณูประการต่อวงการ GI ไทย ที่มีความโดดเด่น 3 รางวัล ได้แก่ People Award, Product Award และ Rising Star Award โดยรางวัลแรก People Award มอบให้แก่ นางสาวภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ที่สุดของผู้ผลักดัน GI ไทยสู่ตลาด Modern Trade ส่วนรางวัล Product Award มอบให้แก่ นายบุญมี สุระโคตร ผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ที่สุดของการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องและนำ GI ไปใช้เพื่อสร้างมูลค่าให้ชุมชนเข้มแข็ง และรางวัล Rising Star Award มอบให้แก่ นายนรภัทร จินดาปราณีกุล ผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หอมกุลา จำกัด ที่สุดของผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่นำ GI ไปใช้ และผลักดันด้านการตลาดระหว่างประเทศอย่างโดดเด่น ปิดท้ายด้วยการโชว์ทำอาหาร (Chef Show) โดย คุณพล ตัณฑเสถียร (เซฟพล) ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์สินค้า GI มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหาร”

นายทศพล กล่าวต่อว่า แผนงานในอนาคตยังคงเดินหน้าให้เกิดการขึ้นทะเบียน ควบคุมคุณภาพ เพิ่มมูลค่า ขยายช่องทางการตลาด และพัฒนาแหล่งผลิตสินค้า GI ไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต โดยตั้งเป้าให้เพิ่มมูลค่าการตลาดสินค้า GI อีก 10 เท่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับสินค้า GI และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงและยั่งยืน

————————————————————-
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
มีนาคม 2562