ประกาศ ! ผู้ประกอบการเรือประมง

ประกาศ ! ผู้ประกอบการเรือประมง

ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมาย

เตรียม…ดำเนินการตามประกาศ กสทช.

ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ได้เห็นชอบในแนวทางการแก้ไขปัญหาเรือประมงที่ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับเรือประมง ได้เสนอ ตามข้อเรียกร้องของสมาคมประมงแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาการครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมและการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับเรือประมง

นายอดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการครอบครองเครื่องมือวิทยุคมนาคมสำหรับเรือประมง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมและการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับเรือประมง ซึ่งล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประกาศฉบับดังกล่าว ได้แก่ สำนักงาน กสทช.  กรมประมง  กรมเจ้าท่า และกรมศุลกากร กำลังหารือและเร่งดำเนินการในเรื่องของวิธีปฏิบัติ  ดังนั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการเรือประมง และเรือสนับสนุนการประมง ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมประมงแห่งประเทศไทย  ที่ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมที่ยังไม่ถูกกฎหมาย และมีความประสงค์จะดำเนินการให้ถูกต้อง ให้เตรียมข้อมูลและแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล อาทิ ชื่อเรือ  เลขทะเบียนเรือ  บัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ครอบครองอยู่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งจะต้องปรากฎยี่ห้อ / รุ่น / หมายเลขเครื่อง ที่ชัดเจน และความถี่ที่ใช้งาน เพื่อจะได้นำมากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มคำขอแนบท้ายประกาศ และแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด และนำมายื่นได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัด หรือ ที่สมาคมประมงแห่งประเทศไทย เพื่อที่กรมประมงจะได้รวบรวมส่งให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ จะเปิดให้ยืนคำขอได้ในวันเวลาใด และมีวิธีปฏิบัติอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป….อธิบดีกรมประมง กล่าว

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

4 เมษายน 2562