แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กลับบ้าน 5-30 เม.ย.62 ปลอดค่าธรรมเนียม

กระทรวงแรงงาน ย้ำแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา กลับบ้านเล่นสงกรานต์ช่วง 5-30 เมษายน 2562 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากกลับช่วง 1-31 พฤษภาคม 2562 ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ระบุหลัง 31 พฤษภาคม 2562 จะกลับเข้ามาทำงานในไทยไม่ได้ หากต้องการทำงานต่อในไทยต้องนำเข้าตาม MOU เท่านั้น

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารแทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งกรรมกร คนรับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล รวมถึงผู้ติดตามซึ่งอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ได้รับการตรวจลงตราวีซ่าประเภทผู้ติดตาม เดินทางเข้า-ออกประเทศเพื่อกลับบ้านไปร่วมประเพณีสงกรานต์ระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2562 นั้น เพื่อให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงขอชี้แจงว่า รัฐบาลจะยกเว้นค่าธรรมเนียม Re-Entry จำนวน 1,000 บาท ให้เฉพาะแรงงานฯ ที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทยในช่วงระหว่างวันที่ 5-30 เมษายนนี้เท่านั้น หากเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 ต้องขอรับวีซ่าใหม่ และเสียค่าธรรมเนียมค่าตรวจลงตราคนอยู่ชั่วคราวตามกฎหมาย จำนวน 2,000 บาท โดยอยู่ได้เท่าสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต แต่หากหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จะเข้ามาทำงานอีกไม่ได้ หากประสงค์จะทำงานอยู่ในประเทศไทยต่อจะต้องนำเข้าตามระบบ MOU เท่านั้น

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ย้ำเตือนให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามอำนาจหน้าที่ และห้ามมิให้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ และขอให้ทุกหน่วยให้ความร่วมมือในการดำเนินการ พร้อมกับเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน เพื่อลดการกล่าวหาการเรียกรับหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ