กรม สบส.ปั้นนักสื่อสารสุขภาพชุมชน ถ่ายทอดความรู้ ปรับพฤติกรรมสุขภาพคนในชุมชนให้มีสุขภาพดี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการสื่อสารสุขภาพชุมชนแก่เครือข่ายสุขภาพทั่วประเทศ ให้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานสื่อสารสุขภาพ สร้างความตระหนักและพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในทุกช่วงวัยให้สามารถดูแลตนเองด้านสุขภาพได้  ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ว่า ตามนโยบายการขับเคลื่อนงานสุขภาพของแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีเป้าหมายในการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคด้านข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ด้านสุขภาพในยุคที่เทคโนโลยีเข้าถึงได้รวดเร็ว ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนทั้งบวกและลบ โดยเฉพาะข้อมูลสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทำลายสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)ตามมา เช่น โรคภาวะโภชนาการเกิน โรคอ้วนในกลุ่มเด็ก โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน เป็นต้น

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันจากสื่อและเป็นการเตือนภัยด้านสุขภาพ กองสุขศึกษาจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสื่อสารสุขภาพชุมชนให้กับเครือข่ายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 30 แห่งจาก 15 จังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นนักสื่อสารสุขภาพชุมชนที่มีคุณภาพ และเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานสื่อสารสุขภาพในชุมชน รวมถึงการเป็นผู้ส่งสารด้านสุขภาพของชุมชนให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของคนในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านนายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวต่อว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพ­­ให้ได้รับความรู้ และทักษะในการสื่อสาร ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพสู่ประชาชนได้ตรงตามความต้องการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว และลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กันภัย นักวิชาการอิสระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมิทธิ์ บุญชุติมา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดทำหลักสูตรการอบรมและเป็นวิทยากรในการอบรม