พม. จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านครอบครัว

วันที่ (3 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย : สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สื่อสารสร้างสรรค์ เริ่มต้นที่ครอบครัว” โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล งานวิจัย และสถานการณ์ปัญหาด้านครอบครัวในประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว มาพัฒนาเป็นมาตรการ แนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งภาคประชาชน จำนวน 500 คน