กปน. เปิด 26 จุดจ่ายน้ำฟรี พร้อมรับมือภัยแล้ง

กปน.วางมาตรการรับฤดูแล้ง พร้อมให้บริการ 26 จุดจ่ายน้ำฟรีทั่วกรุง ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ยืนยัน กทม. และปริมณฑล ไม่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ในฐานะคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้วางแผนความร่วมมือบริหารจัดการน้ำในช่วงภัยแล้ง ปี 2562 กับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพและแรงดันน้ำอย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จะไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปีนี้ แต่ กปน. ยังคงรณรงค์ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกพื้นที่ใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า เพื่อช่วยให้มีน้ำไปถึงทุกภาคส่วน นายปริญญา กล่าวอีกว่า หน้าแล้งของทุกปีจะมีบางพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ดังนั้น กปน. จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการในจังหวัดใกล้เคียง สามารถนำภาชนะ หรือรถบรรทุกน้ำของทางราชการมาขอรับน้ำประปาได้ฟรีที่จุดจ่ายน้ำประปาทั้ง 26 จุด

ซึ่งจะตั้งอยู่ภายในสำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ตามโปสเตอร์แนบ)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Line@ : @MWAthailand