พม. จับมือ สธ. ลงนามความร่วมมือระดับนโยบาย มุ่งสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในชุมชนตามกฎหมาย

วันที่่ (3 เม.ย. 62) เวลา 13.30 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระดับนโยบาย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมทั้งกล่าวแถลงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนระดับนโยบาย และมอบเข็มศูนย์บริการคนพิการ แก่โรงพยาบาลนำร่อง 32 แห่ง มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการในโรงพยาบาล 30 สถานประกอบการ โดยมี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนโรงพยาบาลนำร่อง ผู้แทนศูนย์บริการคนพิการ ผู้แทนองค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายปรเมธี กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ส่งผลให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่น เช่น การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยกระบวนการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการเพื่อปรับสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น รวมถึง การฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระและบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ซึ่งจำแนกเป็นศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 77 ศูนย์ และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 2,180 ศูนย์ โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในระดับพื้นที่ ระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลนำร่อง 32 แห่ง ในพื้นที่ 22 จังหวัด เพื่อบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกลไกศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับนโยบาย อย่างต่อเนื่อง

นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับวันนี้ (3 เม.ย. 62) กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระดับนโยบาย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ระหว่าง พม. และ สธ. พร้อมทั้งกล่าวแถลงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนระดับนโยบาย ดังนี้ 1) สนับสนุนการจัดตั้ง และการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ในโรงพยาบาลนำร่อง 32 แห่ง สังกัดสำนักงานปลัด สธ. และขยายไปสู่โรงพยาบาลที่มีความพร้อมใน ระยะต่อไป 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มีหน้าที่ต้องจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 สนับสนุนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และหรือมาตรา 35 ให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนำร่อง 32 แห่ง และขยายไปสู่โรงพยาบาลที่มีความพร้อมในระยะต่อไป 3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถเป็นกลไกในการดูแล รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพในการประกอบสัมมาอาชีพและคุณภาพชีวิตคนพิการ และสนับสนุนให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในชุมชนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นต้นแบบให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดตั้งโดยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรด้านคนพิการ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม ชมรม หรือสมาคม ของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานตามมาตรา 33 และหรือมาตรา 35 ในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่อยู่ในชุมชนตลอดจนการขยายศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในชุมชนได้ และ 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงพยาบาล รวมทั้งนิสิตนักศึกษาที่มาฝึกอบรมในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถทำงานกับคนพิการ วิจัยและพัฒนา เพื่อไปขยายผล การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไปได้

“นอกจาก พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระดับนโยบาย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ระหว่าง พม. และ สธ. แล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การมอบเข็มศูนย์บริการคนพิการให้แก่โรงพยาบาลนำร่อง 32 แห่ง การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการในโรงพยาบาล 30 แห่ง และบูธนิทรรศการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ทั้งนี้ ลงนามบันทึก ความร่วมมือ (MOU) ระดับนโยบาย ครั้งนี้ จะทำให้คนพิการและครอบครัว รวมถึงผู้ดูแลคนพิการที่อยู่ในชุมชน ได้รับการฟื้นฟู ดูแล และการพัฒนาศักยภาพ ในพื้นที่ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำไปสู่การขยายผลการดำเนินงานและเป็นต้นแบบให้แก่โรงพยาบาลอื่นในพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป” นายปรเมธี กล่าวในตอนท้าย