แรงงาน ! เผยยอดต่างด้าวทำ Seabook กว่า 5,700 คน

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เผยยอดแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา มาจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) เพื่อทำงานอยู่ในประเทศไทย 5,714 คน พบเป็นเมียนมามากที่สุด 3,397 คน รองลงมาเป็นกัมพูชา 2,182 คน และลาว 135 คน โดยปัตตานีครองแชมป์แรงงานต่างด้าวขอ Seabook มากสุด ขณะที่ รมว.แรงงานย้ำชัดเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงอย่างต่อเนื่อง หากประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวให้นำเข้าตามระบบ MOU

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กรมการจัดหางานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และ 29 มกราคม 2562 เห็นชอบให้มีการเปิดลงทะเบียนนายจ้างและจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงนั้น ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561– 31 มีนาคม 2562 มีนายจ้างมาลงทะเบียนจำนวน 2,241 ราย แจ้งความต้องการแรงงาน
ต่างด้าวจำนวนทั้งสิ้น 27,894 คน โดยจังหวัดที่ต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1. ปัตตานี 5,430 คน 2. ตราด 3,271 คน 3. ชุมพร 3,237 คน 4. ระยอง 3,152 คน 5. สมุทรสงคราม 2,118 คน ขณะที่มีแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา มาจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 5,714 คน เป็นกัมพูชา 2,182 คน ลาว 135 คน เมียนมา 3,397 คน จังหวัดที่มีแรงงานมาจัดทำ Seabook มากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1. ปัตตานี 1,087 คน 2. ประจวบคีรีขันธ์ 731 คน
3. ชุมพร 612 คน 4. ตราด 476 คน 5. สมุทรสงคราม 464 คน

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวต่อว่า หากนายจ้างประสงค์จะนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ขอให้นำเข้าตามระบบ MOU ซึ่งดำเนินการได้ 2 กรณี คือ 1) นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการเอง 2) นายจ้างมอบอำนาจให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการ โดยในปี 2561 มีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU เพื่อทำงานในประเทศไทย จำนวน 470,530 คน และปี 2562 (ต.ค.61-มี.ค.62) มีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU เพื่อทำงานในประเทศไทย จำนวน 200,740 คน ทั้งนี้ นายจ้างสามารถยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงาน หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือสายด่วน กระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน