กรมส่งเสริมการเกษตรเผยผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562


กรมส่งเสริมการเกษตรเผยผลการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เตรียมพร้อมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น สาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนด เป็นเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งถือเป็นพระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดเลือก เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 5 สาขา ปรากฏผลดังนี้ 1) อาชีพทำสวน ได้แก่ นายเรือง ศรีนาราง บ้านเลขที่ 34/2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทร. 08 9833 5199 ปลูกพืชหลัก : เกษตรกรสวนทุเรียน 2) อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายชัยยศ ตั้งนิยม บ้านเลขที่ 137 หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 06 1821 7677 ปลูกพืชหลัก : อ้อย 3) อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นางสำรวย บางสร้อย บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 06 1109 4549 ปลูกพืชหลัก : ข้าว จำนวน 10 ไร่ ไม้ยืนต้นและพืชผัก จำนวน 6 ไร่ ประมง จำนวน 2 ไร่ เลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 ไร่ 4) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายสมเกียรติ แซ่เต็ง บ้านเลขที่ 488/2 หมู่ที่ 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทร. 08 6511 3317 5) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายฉัตรชัย ดอยพนาวัลย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 บ้านเลขที่ 424 หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทร. 09 8565 5840

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวฝาย ที่ทำการกลุ่มเลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โทร. 08 7949 6413, 08 2102 5038 อาชีพหลักของสมาชิก : ทำนา ทำไร่ และทอผ้าไหม อาชีพเสริมของสมาชิก : การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหมดิบ การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม 2) กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ที่ทำการกลุ่มโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม เลขที่ 79 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทร. 039 522104 และ 3) วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย เลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โทร.08 1986 9685