สำนักงาน ปปง. จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงนาม MOU การใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์

วันที่ 2 เมษายน 2562 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ร่วมกับ    กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์          จากฐานข้อมูลทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า พิธีลงนามในครั้งนี้เป็นการตกลงร่วมกันในการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์จากฐานข้อมูลทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง การตรวจสอบทรัพย์สิน และการกำกับตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. รวมทั้งร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาระบบประมวลผลผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลตำรวจตรี ปรีชาฯ กล่าวต่อไปว่า สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่ผ่านมาสำนักงาน ปปง. ได้เคยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยเป็นการบันทึกความเข้าใจว่าด้วย           การประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สนับสนุนการทำงานของทั้งสามหน่วยงาน        โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะดำเนินการตรวจสอบสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ หากพบว่า   มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นตามกฎหมายฯ จะแจ้งมาที่สำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ เป็นการปรับปรุงข้อตกลงฯ ให้มีความสอดรับกับฐานข้อมูลจากระบบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการระหว่างสำนักงาน ปปง.กับ        กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ปปง. และกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ของ       สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสอบถามรายละเอียดที่สายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ