บ้านสองแคว “สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ให้สตรีและเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 

ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพแก่สตรีและเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ได้รับการบำบัดฟื้นฟู ปรับสภาพร่างกายและจิตใจ ให้ทักษะชีวิต ส่งเสริมด้านการศึกษา ให้การช่วยเหลือด้านกฎหมาย พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาอาชีพที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว

ดร.สุรชัย กล่าวว่า รัฐบาลเน้นการศึกษาที่เรียนจบมาแล้วมีงานทำ เพื่อจะได้มีอนาคตและมีเป้าหมายชีวิตที่ดีในระยะยาว สำหรับการพัฒนาความแข็งแกร่งด้านทุนมนุษย์ให้กับประเทศชาติ ซึ่งโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้ความสำคัญในการสร้างคน สร้างอนาคตของชาติ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดย สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ ได้มีการฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพเบื้องต้น ตามความต้องการและเหมาะสม สร้างกำลังใจ เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองแก่เด็ก และสตรี โดยการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านอาชีพ ให้คำแนะนำแบบรายบุคคล เพื่อให้เกิดกลไกการแนะแนว ให้ค้นพบตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่เข้มแข็ง นำไปสู่การฝึกทักษะ สามารถสร้างอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ ดร.สุรชัย ได้กล่าวชื่นชมความเอาใจใส่ที่จะพัฒนาตัวเองของสตรีและเด็กทุกคน ที่เข้ามาฝึกอาชีพทำให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบำบัด ฟื้นฟู สภาพร่างกาย และจิตใจที่ดีขึ้น โดยจะเห็นได้ว่าการฝึกอาชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมด้านการบำบัด ฟื้นฟู แก่ผู้รับการคุ้มครองฯ ในสถานคุ้มครองฯ จังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ และได้ให้ความสำคัญในการจัดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ดังจะเห็นได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้าน “@ สองแคว ซาลอน& กาแฟ” เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในรูปแบบของการให้บริการเสริมความงาม บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้รับการคุ้มครองใน Brand “ ทอฝัน By พม.” ของ พม. ที่มีวางจำหน่าย ณ ห้างเซ็นทรัลเวิลด์และตลาดเคหะประชารัฐ (พลาซ่า) เยส บางพลี จังหวัดสมุทรปราการทำให้ทุกคนได้รับความรู้ มีทักษะด้านอาชีพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง สามารถต่อยอดความรู้ที่ได้รับนำไปฝึกทักษะ ศึกษาต่อด้านอาชีพ สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองต่อไปได้

ทางด้าน นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งครบ 23 ปี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก สำหรับสถานแห่งนี้ ได้ผลิตสินค้าจำหน่าย ณ ร้านทอฝัน By พม. ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจ มียอดจำหน่ายที่ดีอย่างต่อเนื่อง เช่น กระเป๋าดรีม เป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ ตัดเย็บด้วยความเรียบร้อย สวยงามตกแต่งด้วยงานปักและงานโครเชต์ที่เป็นเอกลักษณ์ และกระเป๋าเดลี่ เป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ เน้นแบบผ้าและงานปักลวดลายเส้นธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้ผู้รับการคุ้มครอง และเป็นขวัญและกำลังใจในการออกไปประกอบอาชีพ ไม่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซ้ำ

___________________