ก.แรงงานปูพื้นแรงงานยุวชนก่อนส่งเข้าสู่ระบบการทำงาน ก.แรงงาน จัดปฐมนิเทศ ปูพื้นความรู้ให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมร่างกาย จิตใจ ก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมจอมพลป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศยุวแรงงาน เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและการมีงานทำของกลุ่มยุวแรงงาน ตามนโยบาย 3 A ของกระทรวง ซึ่งต้องการ ส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียนและช่วงว่างจากการเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้โลกของการทำงาน ทักษะชีวิต เรียนรู้และฝึกความอดทน ระเบียบวินัย และเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง โดยจะมีการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน การสร้างทัศนคติที่ดี ฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และสร้างแรงบันดาลใจ ก่อนเข้าสู่สถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการให้ แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

โดย พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โลกและสังคมในการทำงานแก่ยุวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งต้องการให้คนไทยทุกช่วงวัยมีงานทำถ้วนหน้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน/นักศึกษา 50,000 คน กิจกรรมที่เกิดขึ้น ในวันนี้จึงเป็นการสานต่อโครงการประชารัฐ ที่กระทรวงแรงงาน กำลังดำเนินการอยู่เชื่อว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้ทั้งความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน การพัฒนาทักษะฝีมือ มีทัศนคติที่ดี มีจิตบริการ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และสร้างแรงงานบันดาลใจก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ และสามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

ด้านนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า  กพร.ได้ร่วมกับกรมการจัดหางานและผู้ประกอบการ ในการจัดปฐมนิเทศยุวแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน ให้แก่บรรดา นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการใช้เวลาว่างช่วงสุดสัปดาห์ และปิดภาคเรียนหารายได้พิเศษ เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว มาอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับปีนี้ผู้ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ จะได้ร่วมทำกิจกรรมทั้งกลุ่มสัมพันธ์ การเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน กิจกรรมสันทนาการ  จากนั้น จะมีการเสวนาภารกิจของกระทรวงแรงงานในหัวข้อ “จุดประกายยุวชนเตรียมตนเป็นยุวแรงงาน”โดยผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม และรับฟังโอวาทจากพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และมีพิธีส่งมอบยุวแรงงานที่ผ่านการอบรมเข้าสู่ระบบการทำงานต่อไป.