กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงตลาดรับซื้อกระเทียมจากเกษตรกรโดยตรง ช่วยดันราคาให้เกษตรกรขายได้สูงขึ้น

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการตลาดและเจรจาซื้อขายสินค้ากระเทียม ฤดูการผลิต ปี 2561/62 ว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมการรองรับผลผลิตกระเทียมที่กำลังออกสู่ตลาด โดยในวันนี้ (1 เมษายน 2562) ได้เชิญผู้ประกอบการ จำนวน 11 ราย เช่น  ท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซี โลตัส และแม็คโคร  บริษัท ทรัพย์ทวี  555 จำกัด บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท ฉั่วฮะเส็งฟู้ดโปรดักส์ จำกัด บริษัท ไทยเทพรส  จำกัด (ตราภูเขาทอง) บริษัท พิบูลย์น้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด บริษัท นิสชินฟูดส์ (ประเทศไทย) เป็นต้น รวมทั้ง กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน จำนวน 17 ราย จากจังหวัดแหล่งผลิต 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และศรีสะเกษ เพื่อหารือแนวทางการช่วยยกระดับราคาจำหน่ายผลผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ และให้มีตลาดรองรับผลผลิต ที่แน่นอน ซึ่งในขณะนี้เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดบ้างแล้ว และราคามีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวตามปริมาณผลผลิตที่จะออกกระจุกตัวมากในช่วงต่อไป แม้ว่าผลผลิตบางส่วนเกษตรกรจะขายเป็นกระเทียมสด และบางส่วนเก็บแขวนไว้รอจำหน่ายเมื่อได้ราคาดีซึ่งมีความไม่แน่นอนค่อนข้างมาก

ในการนี้กรมการค้าภายในได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ใช้กระเทียมทั้งในรูปกระเทียมสดและกระเทียมแห้งเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งผู้ประกอบการค้าที่จำหน่ายกระเทียมทั้งค้าส่งและค้าปลีก มาร่วมเจรจาซื้อขายผลผลิตโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าภายในเชื่อว่าการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรได้ขายผลผลิตโดยตรงให้กับผู้ใช้ในครั้งนี้ จะช่วยให้เกษตรกรได้ราคาดีกว่าขาย ผ่านพ่อค้าคนกลาง ประมาณ 20% ของราคาที่ขายกับผู้ประกอบการในท้องถิ่น

—————————————-