กปน. ทุ่ม 90 ล้าน เพิ่มความสุขประชาชน วางท่อประธานใหม่ ทดแทนท่อเดิมในถนนพระรามที่ 6 เพื่อให้น้ำประปาไหลแรงขึ้น

นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. จะดำเนินโครงการก่อสร้างวางท่อประปาในถนนพระรามที่ 6 ช่วงตั้งแต่คลองสามเสน ถึงถนนศรีอยุธยา เนื่องจากท่อประปาเดิมในบริเวณดังกล่าวใกล้ครบอายุการใช้งาน ซึ่งเสี่ยงต่อการแตกรั่ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำลดลง โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2563 ซึ่งจะสามารถเสริมศักยภาพในการสูบส่งและสูบจ่ายน้ำประปา รองรับการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึงและเพียงพอด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น

นายกวี กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากจุดงานอยู่ในพื้นผิวจราจรของถนนพระรามที่ 6 ฝั่งขาเข้า (ฝั่งซอยสวนเงิน) ซึ่งระหว่างดำเนินการจำเป็นต้องปิดช่องทางจราจรจำนวน 2 ช่องทาง ติดกับเกาะกลาง เฉพาะในเวลากลางคืน รวมทั้งอาจมีการหยุดจ่ายน้ำเป็นบางช่วง ทั้งนี้ กปน. ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัญจรในเส้นทางและเวลาดังกล่าว