พ่อเมืองสุโขทัย…จัดยิ่งใหญ่ !!! “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” : ชูพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กช่วงปิดเทอม หวังช่วยป้องกันปัญหาสังคม

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ บริเวณถนนคนเดินและสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” จังหวัดสุโขทัย โดยมี ว่าที่ ร.ต. พงศธร สุจิตธรรม ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และได้รับเกียรติจาก นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย นายสมเกียรติ ยอดเพชร ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นางสาวกัลยา โพธิ์พยอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ One Home พม. และผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ เครือข่ายภาคประชาสังคม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

โครงการ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” จัดขึ้นโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ภายใต้แนวคิด “เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข ย้อนยุคอารยธรรม รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย” ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนคนเดินและสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เปิดพื้นที่ให้เครือข่ายเด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อแสดงผลงานสื่อออนไลน์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐๐ คน ประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสภาเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว ทีมงานบูรณาการ พม. (One Home) เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป

​​กิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย การเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ในโครงการ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๕ ขบวน ได้แก่

​​ขบวนที่ ๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวันรุ่น
ขบวนที่ ๒ การยุติความรุนแรง
ขบวนที่ ๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ขบวนที่ ๔ การรณรงค์การใช้สื่อสร้างสรรค์
ขบวนที่ ๕ การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

จากจุดเริ่มต้นขบวน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิรเกษม ถึงจุดสิ้นสุดขบวน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รวมระยะทาง ๑ กิโลเมตร

พร้อมทั้ง กิจกรรมการแสดงวงดนตรีสากลของเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย การแสดงรณรงค์ป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชน การแสดงผลงานสื่อออนไลน์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การฉายภาพยนตร์สั้น การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของเด็กและเยาวชน จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๐ หน่วยงาน การนำเสนอนิทรรศการผลการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน และเครือข่าย และการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนโดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นต้น