กรมประมง รับมอบธงซึ่งผลิตจากการรีไซเคิลด้วยขยะขวด PET

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายอดิศร  พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นผู้แทนในการรับมอบธงทะเลสะอาดจำนวน 5,000 ผืน ซึ่งผลิตจากการรีไซเคิลด้วยขยะขวด PET (ธง 1 ผืน : ขวด PET 5 ขวด) เพื่อนำไปมอบให้กับเรือประมง ที่เข้าร่วมกับโครงการกำจัดขยะทะเล โดยมีนางวราวรรณ   ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนในส่งมอบ ณ ห้องประชุมยี่สก อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง