‘กรมเจรจาฯ’ ปลื้มรับ “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส” จากสำนักงาน ป.ป.ช.

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส” จากสำนักงาน ป.ป.ช. ถือเป็น 1 ใน 21 องค์กร ที่ได้รับรางวัลนี้ สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากร ที่ได้ดำเนินงานและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมมุ่งมั่นประพฤติและปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส” จากพลตำรวจเอก  วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ.นนทบุรี ในงาน NACC Integrity Awards ครั้งที่ 8 ซึ่งกรมฯ เป็น 1 ใน 21 องค์กรจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จากการมุ่งมั่นดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งรางวัลที่ ได้รับครั้งนี้ จะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรกรมฯ ให้ประพฤติและปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป

 

นางอรมน กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้มุ่งดำเนินงานและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยตั้งอยู่บนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เสมอมา ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์การตัดสินที่ ป.ป.ช. ใช้ประกอบการพิจารณาให้รางวัล ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานและข้อร้องเรียน ยึดหลักการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ บนหลักการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2) องค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ยืนหยัดบนความถูกต้อง 3) องค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรในทุกระดับได้พัฒนาตนเองอย่างเนื่องผ่านหลักสูตรคุณภาพที่กรมฯ ได้เลือกสรรเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรของกรมฯ และ 4) องค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเที่ยงธรรม ต่อต้านการทุจริตและการให้หรือรับสินบน โดยประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (DTN Zero Corruption) เพื่อถือปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยรางวัลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของไทยในเวทีสากล ทั้งยังเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

—————————–

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์