กปน. คว้ารางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 8 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ.นนทบุรี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) ซึ่งรางวัลดังกล่าว มอบให้เพื่อเป็นเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และนิติบุคคลอื่น ๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ มีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน

ในการนี้ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส แก่ การประปานครหลวง (กปน.) โดยมี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เป็นผู้รับมอบ ซึ่ง กปน. ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 4 และจะมุ่งมั่นดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของ กปน. ที่จะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล พร้อมตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่มุ้งเน้นให้ทุกหน่วยงานยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

 

**********************************