ทส. ร่วมกับ มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้สร้างป่า โดยเชิญชวนประชาชนทุกสาขาอาชีพร่วมสืบสานประเพณีทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้สร้างป่า เนื่องในโอกาสต่าง ๆ และเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ทั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไม่ต่ำกว่า 55 % ในปี 2580

วันที่ (29 มีนาคม 2562) นายวิจารย์  สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พล ร.อ.ประพฤติพรอักษรมัต รองประธานกรรมการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะผู้ได้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้สร้างป่า โดยโอกาสนี้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชผู้แทนอธิบดีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงและที่ปรึกษามูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้สร้างป่า ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในที่ดินของตนเอง ที่สาธารณประโยชน์ หรือพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมทั้งนี้ ต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วโดยมีการดูแลอย่างต่อเนื่องจนต้นไม้เติบใหญ่เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้น กระจายทั่วประเทศ อีกทั้งเพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างประเพณีทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสต่าง ๆและเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติให้เป็นประเพณีนิยม

ทั้งนี้ บทบาทและขอบเขตความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงฯในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งสนับสนุนกล้าไม้ จำนวน 10ล้านกล้า อีกทั้งสนับสนุนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับต้นไม้ต่าง ๆที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูก รวมทั้งให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาต้นไม้ตามหลักรุกขกร ให้แก่บุคคลคณะบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างป่า และสัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติ

สำหรับ มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จะดำเนินการร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้นโดยปลูกในที่ดินของเกษตรกรและที่ดินสาธารณะของชุมชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายต่างๆ รวมทั้ง จัดตั้งสวนปันบุญ กระจายในหลายพื้นที่ หลายจังหวัดโดยจะเริ่มต้นปลูกในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยภูมิ สกลนคร ยโสธรฉะเชิงเทรา จันทบุรี และเชียงราย ทั้งนี้เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนที่ปรารถนาจะแบ่งปันต้นกล้าพันธุ์ไม้ให้แก่ผู้อื่นและคนที่ปรารถนาจะรับต้นไม้ไปปลูก หรือไปมอบให้กับคนอื่นๆ ในวาระต่างๆส่งเสริมการแบ่งปันส่งต่อความรักและความสุข