กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”
ฉบับที่ 204 ประจำสัปดาห์ที่ 13 (วันที่ 31 มี.ค. – 6 เม.ย. 62)

โดย
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค.–25 มี.ค. 62 พบผู้ป่วยแล้ว 12,545 ราย เสียชีวิต 14 ราย ซึ่งพบว่าจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน โดยภาคใต้มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาคือภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตามลำดับ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 5-14 ปี รองลงมาคืออายุ 15-34 ปี ในจำนวนผู้เสียชีวิต 14 ราย เป็นเพศชาย 7 ราย เพศหญิง 7 ราย โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 5-14 ปี จำนวน 5 ราย และอายุ 25 ปีขึ้นไป จำนวน 7 ราย ส่วนผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ การอยู่ในชุมชนที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก การซื้อยาชุดรับประทานเอง การมีโรคประจำตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด โรคอ้วน และโรคหอบหืด เป็นต้น”
“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากบางพื้นที่ในประเทศไทยยังมีฝนตก โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ อาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ทำให้ประชาชนยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้เลือดออกได้ กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า หากพบผู้ป่วยมีไข้สูงลอยติดต่อกันมากกว่า 2 วัน คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตัว หน้าแดง ปวดกระบอกตา ตาแดง มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง ที่แขนขา ข้อพับ มีเลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยและรักษา และไม่ควรซื้อยาชุดรับประทานเอง การควบคุมยุงเพื่อควบคุมโรคที่ดีที่สุด คือประชาชนและชุมชนร่วมกันดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค โดยช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการกำจัดภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว และไม่ทิ้งขยะที่อาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ป้องกันตนเองและคนในครอบครัวไม่ให้ถูกยุงกัด และขอให้ใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.ไข้ปวดข้อยุงลาย สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422”
*******************************************************
ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์: 0-2590-3859 / วันที่ 30 มี.ค. 2562