“รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ.2562”

วันที่ 31 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยลงพื้นที่ (เคาะประตูบ้าน) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข-แมว ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3, 8 และ 11 เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก ผลการดำเนินงานได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข 764 ตัว เเมว 338 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,102 ตัว