พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท

วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับเทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในการเสริมสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงและบูรณาการงานในมิติการพัฒนาสังคม การส่งเสริมอาชีพ การลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การสร้างความเข้าใจในมิติหญิงชายและความเสมอภาคทางเพศในชุมชน การป้องกันการถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีและกระบวนการค้ามนุษย์  ลงนามโดย ๑. นายพลกฤต  พวงวลัยสิน  นายอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  ๒. นายไตรศักดิ์  ปัทมรัฐจิรนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลเจ้าพระยา  จังหวัดชัยนาท ๓. นางลักษณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ๔. นางสาวสุชีรา  แนบสนิทธรรม  รองปลัดเทศบาลตำบลเจ้าพระยา  จังหวัดชัยนาท และ ๕. นางสาวอรวรรณ  อยู่อ้อน  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

การนี้ได้รับเกียรติจากนางชลิดา  อุทัยเฉลิม  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นางสาวธัญญ์พิศา  เชียงเงิน  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเจ้าพระยา  จังหวัดชัยนาท  สมาชิกสหกรณ์การเกษตรวิถีพอเพียงเจ้าพระยา จำกัด  จังหวัดชัยนาท  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท สมาชิกกลุ่มเจ้าพระยาพัฒนาอาชีพ จังหวัดชัยนาท  และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ จำนวน ๙๔  คน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท