“รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ.2562”

วันที่ 30 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยลงพื้นที่ (เคาะประตูบ้าน) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข-แมว ในพื้นที่หมู่ที่ 4, 5, 6, 7, 9 และ 10 เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก ผลการดำเนินงานได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข 932 ตัว เเมว 463 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,395 ตัว