พม. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ครั้งที่ 1/2562

ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึก บัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการ และ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นเลขานุการ ตลอดจนคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการส่งเสริมและประสานงานสตรีต่อคณะรัฐมนตรี และเพื่อบูรณาการการทำงานของภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

การประชุมดังกล่าวมีวาระการพิจารณาการพัฒนานโยบาย มาตรการการพัฒนาสถานภาพสตรี กรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2564 และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2564

พลเอก ฉัตรชัย ได้มีข้อสั่งการ เกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์ด้านสตรี เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ และขอให้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้มีการรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งถัดไป