ปลัด ทส. เปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ปธส.7)

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7(ปธส.7)  พร้อมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในยุค Thailand 4.0” ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าว

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันภัยคุกคามจากวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ประชาชนได้มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการบนหลักการของธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดปัญหาโลกร้อนและการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้เครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงขององค์กร จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถให้เป็นนักบริหารยุคใหม่ที่มีหัวใจสีเขียวและเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการแบบองค์รวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองให้เท่าทันและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

การศึกษาอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาลและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหารและตำรวจ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยจะมีระยะเวลาการศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีการเรียนทุกวันศุกร์และวันเสาร์ รวมระยะเวลา 4 เดือน