โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ หนุน “น้ำบาดาล” ทำจุดจ่ายน้ำช่วยภัยแล้ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่ง “หน่วยนาคราช” เข้าไปติดตั้งจุดจ่ายน้ำถาวรให้แก่โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง หลังจากได้รับการประสานงานว่า มีความพร้อมที่จะรับเป็นจุดจ่ายน้ำเพื่อให้บริการน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในช่วงภัยแล้งปี 2562 นี้ โดยประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอย่านตาขาวและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถนำภาชนะไปรับน้ำสะอาดได้ฟรีที่จุดจ่ายน้ำภายในโรงเรียน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำรถบรรทุกน้ำเข้าไปรับน้ำเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ได้

ทั้งนี้ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์เป็นหนึ่งในโรงเรียนกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมทรัพยากร     น้ำบาดาลจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ทำให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนรอบโรงเรียน   มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 713,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ หากโรงเรียนใดที่แหล่งน้ำบาดาลมีศักยภาพเพียงพอและมีความพร้อมเป็นจุดจ่ายน้ำเพื่อให้บริการน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในช่วงที่เกิดพิบัติภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งหรือน้ำท่วม กรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็พร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการติดตั้งให้เป็นจุดจ่ายน้ำภายในโรงเรียนต่อไป