สอศ.จัดอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสมัยใหม่ New PCX Hybrid และ Big Bike

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการ  การอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสมัยใหม่ New PCX Hybrid และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าขนาดใหญ่ โครงการ “หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม” One Dealer One College” ณ ศูนย์ฝึกอบรม เอ.พี.ฮอนด้า ถ.รามคำแหง กรุงเทพฯ

 ดร. สาโรจน์ เปิดเผยว่า สอศ.มีภารกิจในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ โดยแสวงหาความรู้จากภาคเอกชนที่มีความพร้อมได้มาตรฐานมาช่วยพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์ต่ออาชีวศึกษามาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการ “หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม” One Dealer One College หรือ ODOC ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558-2561 ถือว่าเป็นโครงการ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักเรียน นักศึกษาและครู ซึ่งทุกๆ ปี ทางบริษัทฯได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ให้กับครูสังกัด สอศ. โดยเฉพาะปีนี้ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ New PCX Hybrid และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าขนาดใหญ่ คือ รถจักรยานยนต์ระบบไฮบริด ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ข้อมูลทางเทคนิค และระบบการทำงานของ New PCX Hybrid  และการแนะนำเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ Big Bike โดยจัดอบรม จำนวน 5 รุ่น มีสถานศึกษา 321 แห่ง จากทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรม นอกจากนั้นยังได้มอบสื่อที่พร้อมนำไปใช้สอนให้กับครูด้วย เพื่อให้ครูได้นำเอาความรู้ และสื่อการสอนที่ได้รับ นำไปใช้ถ่ายทอดความรู้เทคนิคประสบการณ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษาอย่างเต็มที่ รวมทั้งได้ผลักดันโครงการรับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานที่ HWC “สร้างอาชีพให้น้อง” ผลิตบุคลากรตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและแผนงานโครงการในอนาคต

นอกเหนือจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับครูแล้ว บริษัทยังมีกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในเรื่องการให้โอกาสนักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ให้สถานที่ฝึกงาน ทำให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต การอบรมให้ความรู้ในด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของนักศึกษาลดลงมาก และนอกจากนั้นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดน้ำมันอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยสนับสนุนเครื่องยนต์ งบประมาณทั้งในส่วนของ เอ.พี.ฮอนด้า และร้านผู้จำหน่าย ทำให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ในห้องเรียน ออกไปประดิษฐ์คิดค้นเรื่องการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

ขณะเดียวกัน สอศ. ก็มีความยินดี และพร้อมให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการกำหนด ให้มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมมือกับ เอ.พี.ฮอนด้า และร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ ในการดำเนินการ การติดตามผล การวิเคราะห์ผลของโครงการ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้โครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม กล่าวปิดท้าย

/////////////////////// กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 28 มีนาคม 2562