มาตรการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อติดตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานเร่งรัดนำน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า รวมทั้งติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงของสถานการณ์การผลิตการตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม และพบปะเกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

ซึ่งผลการลงพื้นที่พบว่า ในปี 2562 นี้ ผลผลิตผลปาล์มน้ำมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คาดการณ์ไว้ โดยประเมินว่าการขยายตัวของตลาดรองรับมีอัตราต่ำกว่าการขยายตัวของผลผลิต เนื่องจากความต้องการใช้ภายในประเทศเพื่อการบริโภคทั้งในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มทรงตัว  การส่งออกน้ำมันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องมีข้อเสียเปรียบกับประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่คืออินโดนีเซียและมาเลเซีย จึงส่งผลให้ราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ตกต่ำ

รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมัน โดยใช้มาตรการเพิ่มการใช้ในประเทศ ดังนี้

  1. กระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศกำหนดให้โรงสกัดต้องผลิตน้ำมันปาล์มให้ได้เปอร์เซนต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 18 %
  2. กระทรวงพลังงาน

2.1 มาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์ม โดยให้ กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 160,000 ตัน นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่ง กฟผ. ได้เร่งให้ผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ

ส่งมอบให้แก่ กฟผ. และให้ส่งหลักฐานรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรภายใน 60 วัน หรือ 75 วัน

2.2 มาตรการส่งเสริมการนำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตเป็นไบโอดีเซล โดยสนับสนุนการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ให้ได้ตามเป้าหมาย 15 ล้านลิตรต่อวัน หรือเทียบเท่าน้ำมันปาล์มดิบ 600,000 ตันต่อปี โดยได้ดำเนินการมาเป็นลำดับ ดังนี้

(1)          กระตุ้นให้มีการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 มากขึ้น โดยลดราคาไบโอดีเซล บี 20

ลงต่ำกว่าดีเซลทั่วไป 5 บาทต่อลิตร ถึงเดือนพฤษภาคม 2562

(2)          ออกประกาศกระทรวงพลังงานกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล

โดยกำหนดยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ที่สามารถเติมน้ำมันไบโอดีเซล บี 20

(3)          ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์กระบะที่ผลิตใหม่ ประเภทรถยนต์กระบะตอน

เดียว ในอัตราร้อยละ 0.50 และรถยนต์กระบะ Space cab รถยนต์กระบะ 4 ประตู Double cab ในอัตราร้อยละ 1.00 ตามลำดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เพื่อจูงใจให้มีการผลิตและการใช้รถยนต์กระบะที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 เพิ่มขึ้น

(4)          เพิ่มสถานีบริการน้ำมันบี 20 ทั่วประเทศไทย และเพิ่มหัวจ่ายให้กระจายอย่างทั่วถึง

เป้าหมายในปี 2562 คือ ขยายสถานีบริการน้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ให้ได้ร้อยละ 10 ของสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทน้ำมันรายใหญ่ยินดีให้ความร่วมมือ

  1. กระทรวงพาณิชย์

(1)          ผลักดันเอกชนส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มดิบตามเป้าหมาย เพื่อให้มีการดูดซับผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบโดยเร็ว รวมทั้งเร่งรับซื้อผลปาล์มเพื่อให้ราคาผลปาล์มปรับตัวสูงขึ้น

(2)          ประชาสัมพันธ์ให้รถบรรทุก และรถยนต์กระบะมีการปรับสภาพพร้อมใช้น้ำมันดีเซล

หมุนเร็ว บี 20 เพิ่มขึ้น

(3)          พิจารณาดำเนินการกระจายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ให้ไปถึงพื้นที่ในตำบลทั่วประเทศ และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้เข้าถึงการใช้น้ำมัน B100 กับเครื่องจักรกลการเกษตร

สรุป รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมให้นำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตเป็นไบโอดีเซล เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ทั้งการใช้บี 20 เพื่อเป็นพลังงานในรถยนต์ และการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ บี 100 ในเครื่องจักร เครื่องมือการเกษตร ซึ่งจะเป็นช่องทางรองรับผลผลิตน้ำมันปาล์มที่ถาวรในระยะยาว เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลปาล์มน้ำมัน  มีความมั่นคงในอาชีพ รวมทั้งอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันปาล์มและน้ำมันปาล์มมีความเข้มแข็งขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจส่วนรวมและประเทศชาติ

*********************

กระทรวงพาณิชย์