พาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ดึงผู้ประกอบการปรับลดราคาปุ๋ยเคมี

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการสนับสนุนราคาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศให้สามารถซื้อปุ๋ยเคมีในราคาถูกลง กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าเกษตร จึงได้ดำเนินการ 2 แนวทาง คือ 1) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปุ๋ยเคมีและ  ปุ๋ยอินทรีย์ ลดราคาจำหน่ายปุ๋ยสำเร็จรูปให้เกษตรกรทั่วไป 2) จัดหาแม่ปุ๋ยเคมีราคาถูกเพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำไปดำเนินการจัดทำปุ๋ยสั่งตัดให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ

ผู้ประกอบการและบริษัทผู้นำเข้าปุ๋ยเคมี ยินดีให้ความร่วมมือในการลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมี  และจำหน่ายแม่ปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่สหกรณ์การเกษตร โดยราคาปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป (กระสอบละ 50 กก.) ที่ใช้ใน  นาข้าว ได้แก่ สูตร 46-0-0 ปรับลดราคากระสอบละ 30 บาท สูตร 16-20-0 และสูตร 16-8-8 ปรับลดราคากระสอบละ 40 บาท และสูตร 16-16-8 ปรับลดราคากระสอบละ 50 บาท ปุ๋ยเคมีที่ใช้ในพืชชนิดอื่น ๆ สูตร 15-15-15   ปรับลดราคากระสอบละ 30 บาท นอกจากนี้ สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย ปรับลดราคา ปุ๋ยอินทรีย์ให้กระสอบละ 50 บาท โดยราคาจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ (ราคารวมค่าขนส่งทั่วประเทศ) กระสอบละ 250 บาท ปริมาณ 150,000 ตัน สำหรับการจัดหาแม่ปุ๋ยเคมีราคาถูก มีผู้ประกอบการจำนวน 6 ราย ยินดีให้ความร่วมมือจำหน่ายแม่ปุ๋ยเคมีราคาถูก เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดทำปุ๋ยสั่งตัดให้กับกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งในเบื้องต้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดให้สหกรณ์การเกษตรจำนวน 47 แห่งพบกับผู้ประกอบการโดยตรง และสหกรณ์การเกษตรมีความสนใจในการซื้อขายตามราคาที่กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือไว้กับผู้ประกอบการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับลดราคาปุ๋ยเคมีครั้งนี้ จะทำให้ราคาจำหน่ายปลายทางลดลงประมาณกระสอบละ 30-50 บาท ซึ่งเริ่มมีผลไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม จนถึง   เดือนพฤษภาคม 2562   หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป กรมการค้าภายในจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการขยายระยะเวลาการปรับลดราคาออกไปอีก