สธ.กำชับ 8 จังหวัดภาคเหนือ ให้เจ้าหน้าที่เป็นตัวอย่างการดูแลสุขภาพ ลดการเผา ลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก

กระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ 8 จังหวัดภาคเหนือ กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นตัวอย่างการดูแลสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย ลดการเผา เพื่อลดผลกระทบสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งอสม. ทีมหมอครอบครัว เยี่ยมบ้านเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

วันที่ (27 มีนาคม 2562) ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามการดำเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ซึ่งพบว่าทุกจังหวัดได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการต่าง ๆ ภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายแพทย์ธงชัยกล่าวต่อว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นตัวอย่างการดูแลสุขภาพ โดยการสวมหน้ากากอนามัย ลดการเผา เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลดผลกระทบสุขภาพ และส่งอสม. ทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้าน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และให้สถานบริการเฝ้าระวังการเจ็บป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบผิวหนัง และโรคเกี่ยวกับตา ในประชาชนที่มารับบริการและกลุ่มเสี่ยง จัดหาห้องสะอาดในโรงพยาบาล รวมทั้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่ ใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีฝ่ายปกครองท้องถิ่น สาธารณสุข ประชาชน เอกชน ร่วมมือกันสื่อสารให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง และรณรงค์ลดการเผาหญ้า ต้นไม้ หรือขยะต่าง ๆ ทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนให้ปราศจากฝุ่น

“โรงพยาบาลทุกแห่งมีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคที่อาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าช่วงที่มีสภาพอากาศปกติ อย่างไรก็ตามขอให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวแก่ประชาชน โดยเฉพาะการติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองจากหน่วยราชการ หากอยู่ในพื้นที่สีเหลือง สีส้ม สีแดง ขอให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อผลกระทบต่อสุขภาพ ควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง กลุ่มเสี่ยงควรพักผ่อนอยู่ในบ้าน ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ไอ ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน