ชป. ชี้แจงแม่น้ำน้อยแห้ง แต่ไม่ขาดแคลนน้ำทำเกษตร ย้ำน้ำในระบบพอใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่าน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เริ่มแห้ง เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร และหวั่นน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ชี้แจ้งกรณีดังกล่าวว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำยางมณี เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่ตอนล่างและรักษาระบบนิเวศ ส่วนพื้นที่การเกษตรจะใช้น้ำจากคลองส่งน้ำต่าง ๆ ที่รับน้ำจากแม่น้ำน้อยด้านเหนือของประตูระบายน้ำยางมณี ปัจจุบันได้ลดการรับน้ำเข้าคลองส่งน้ำแล้ว เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต และยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายหรือความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าปริมาณน้ำในระบบชลประทาน มีเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของราษฎร ซึ่งกรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี จะดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน้อยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในการขอความร่วมมือเกษตรกรไม่เพาะปลูกข้าวต่อเนื่องหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว