อาชีวะผนึกกำลังกับ สจล. ปั้นคนอาชีวะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมถึงการวิจัยเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ.มีภารกิจในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันกับ สจล. พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการอุตสาหกรรม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สอศ.ให้มีคุณวุฒิ ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษา ในการขยายโอกาสการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และเพิ่มความสามารถในการทำวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ กล่าวว่า สจล. โดยคณะการบริหารและจัดการ เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่เน้นการจัดการศึกษาวิชาชีพบนพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจและการจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีขอบข่ายความร่วมมือ 4 ประการ คือ ร่วมมือในการจัดหลักสูตรสองปริญญาและปริญญาต่อยอดในระดับบัณฑิตศึกษา ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งความร่วมมือในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการบริการทางวิชาการ และความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า สอศ.จะวางแผนร่วมกับสจล.ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านวิชาการ ติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาของโครงการร่วมกับสจล. โดยมีสถานศึกษาสังกัด สอศ.เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 แห่ง คือ วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง และสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ขอขอบคุณ สจล. ที่เห็นความสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษา ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนรวมไปถึง เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบการเรียน ตลอดจนการฝึกอบรม การวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร สอศ.เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาการอาชีวศึกษาและประเทศชาติต่อไป