ประกันสังคม  แอ่วเชียงใหม่ เร่งสร้างเครือข่ายงานประกันสังคม

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการจัด โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สำนักงานประกันสังคมจัดขึ้นภายใต้นโยบายกระทรวงแรงงานในการสร้างการรับรู้ด้านประกันสังคมทั้งในด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน รวมถึงภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายนายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาล สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการสอดส่อง ดูแล และแจ้งเบาะแสการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม

ในการจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่าง  วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2562  ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์ และแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสังคม ให้กับนายจ้าง ผู้ประกันตน สถานประกอบการ สถานพยาบาลและสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ และตาก ให้สามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นกิจกรรมเยี่ยมชมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานและการให้บริการ โดยวิทยากรจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานฯ ส่วนวันที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นการเสวนางานประกันสังคมเรื่อง “รู้สิทธิ สร้างสุข (ภาพ) กับประกันสังคม” โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9, นายแพทย์ ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน และนางสาวอรุณี ศรีโตคณะกรรมการประกันสังคม โดยมีนายเอกณรินทร์ ใจมะโน เป็นผู้ดำเนินรายการ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานสร้างการรับรู้ให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้เพื่อการดำรงชีวิต  อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมขอความร่วมมือไปยังนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน หากพบข้อมูลเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของสำนักงานประกันสังคมหรือการไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายประกันสังคม สามารถร่วมกันเป็นเครือข่ายแจ้งเบาะแสได้ในหลายช่องทางได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th, E-mail : Info@sso1506.com, สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 หรือตู้แสดงความคิดเห็น ณ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ