“รวมพล คน พชอ.” คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน สร้างอำเภอสุขใจ คนไทยใส่ใจดูแลกัน

กระทรวงสาธารณสุข จัดมหกรรม พลังคน พชอ. สร้างอำเภอสุขใจ คนไทยใส่ใจดูแลกัน คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  ขับเคลื่อน 2,454 โครงการในปี 2562

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรม “พลังคน พชอ.” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทั่วประเทศ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กว่า 1,500 คน  พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ พชอ./พชข.  ที่ประสบผลสำเร็จในการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 13 รางวัล ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม. วันที่ 27 มีนาคม 2562

นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และภาคส่วนต่าง ๆ ได้บูรณาการ การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 ตามแนวคิด “พื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง” มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนดูแล ซึ่งกันและกัน หลังจากดำเนินงานครบ 1 ปี พบว่า พชอ. สามารถลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม เกิดชุมชนสุขภาวะ เมืองสุขภาพดี เป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน เกิดระบบการบูรณาทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามบริบทในพื้นที่แต่ละอำเภอ

นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานในปี 2561 ดำเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้ง 878 อำเภอ 50 เขตในพื้นที่กทม. และปี 2562 พชอ. มีแผนขับเคลื่อน 2,454 โครงการ ใน 8 ประเด็น มากที่สุดได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุ การกำจัดขยะและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การลดอุบัติเหตุ อาหารปลอดภัย การดูแลแม่และเด็ก วัยรุ่น โรคไม่ติดต่อ ยาเสพติด และโรคติดต่อ

“ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จนประสบความสำเร็จ เกิดเป็นวัฒนธรรม “คนไทยใส่ใจดูแลกัน” “คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน” เกิดเป็นอำเภอสุขใจ เป็นสัญลักษณ์ของพลังความดี  ขอให้รักษามาตรฐานที่มีคุณภาพนี้ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป”นายแพทย์สุขุมกล่าว

ทั้งนี้ รางวัลที่มอบเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี มี 4 ประเภท ได้แก่ 1.รางวัลอำเภอสุขใจ มอบให้คณะทำงานระดับอำเภอ ชุมชนที่โดดเด่น จำนวน 3 รางวัล 2.รางวัลฟันเฟือง พชอ. มอบให้บุคคลที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดดเด่น จำนวน 4 รางวัล 3.รางวัลโครงการสร้างพลังชีวิต มอบให้โครงการต้นแบบในอำเภอ จำนวน 3 รางวัล และ4.รางวัลนวัตกรรมพอเพียง แก่ พชอ.ที่มีการคิดค้นนวัตกรรมตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่ จำนวน 3 รางวัล