กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสวนป่า รุ่นที่ 1

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสวนป่า รุ่นที่ 1” ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานสวนป่าจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ จำนวน 53 คน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอนุญาต กรมป่าไม้ ร่วมมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เป็นต้น ณ ห้องฝึกอบรมสำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ