โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดพีธีมอบโคขยายลูกรุ่นที่ 1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม Agri-Map แก่เกษตรกร จำนวน 6 ราย โคแม่พันธ์ุ จำนวน 30 ตัว ณ ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ต.ริมกก