จัดฝึกอบรม “การแปรรูปผลิตภัณฑ์โคนมเพื่อสร้างมูลค่า”

26 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝึกอบรม “การแปรรูปผลิตภัณฑ์โคนมเพื่อสร้างมูลค่า” กิจกรรมส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโค ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าปลอดภัยจังหวัดเชียงราย โดยวันนี้มีการอบรมดังนี้
? ปฎิบัติการทำครีมสด
? ปฎิบัติการทำไอศกรีม
? ปฎิบัติการทำโยเกิร์ต

โดยอบรมครั้งมีเจ้าหน้าที่ 3 สหกรณ์ ได้แก่
สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด
สหกรณ์โคนมบ้านต้าสันทรายงาม จำกัด
สหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด รวม 10 ท่าน เข้าร่วมการอบรม