กคช.ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุใน จ.ขอนแก่น

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดพิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ “บ้านสบายเพื่อยายตา” ในพื้นที่ตำบลห้วยม่วง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 หลัง ภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ โดยมี นางสาวสุดใจ สมัครัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ส่งมอบบ้าน ซึ่งกคช.ได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ในการปรับปรุงบ้านของนางคาน เสนาอิน และนายสมศรี จารีเขียว ชาวตำบลห้วยม่วง ณ บริเวณบ้านเลขที่ 145 หมู่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดทำที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหลัง รวมทั้งการปรับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขในชุมชนเดิม