สถาบันการบินพลเรือน เชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าร่วมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11

#CATCThailand #DreamToFly

สถาบันการบินพลเรือน เชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจและมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบิน เข้าร่วมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11 โดยส่งใบสมัครและเรียงความ หัวข้อ “Take off to the future” (ทะยาน…ข้ามฟ้าสู่ฝันของฉัน) เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 32 คนจะได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรับการแนะแนวการศึกษาต่อด้านการบิน การแนะแนวอาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน และเยาวชนจำนวน 32 คน จะได้ขึ้นทำการบิน Observe Flight กับครูและศิษย์การบิน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาพิเศษ หัวข้อ“อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน” อีกด้วย

#การรับสมัคร มี 3 ช่องทาง ได้แก่
(1) การสมัครผ่านระบบ https://goo.gl/PgTT5s
(2) ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและเรียงความในรูปแบบ PDF มาที่ Email: dreamtofly@catc.or.th
(3) ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและเรียงความผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมาที่
สถาบันการบินพลเรือน (โครงการสานฝันการบิน)
1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ)

#กำหนดการ
เปิดรับสมัคร วันที่ 25 มีนาคม 2562 –…