สอศ.เน้นย้ำจัดทำแผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนสู่ความยั่งยืน

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้เกิดความยั่งยืน (พ.ศ.2562-2565)  พร้อมบรรยายพิเศษ “ทิศทางศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดี กรุงเทพฯ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทั่วทุกภูมิภาค ภายใต้โครงสร้าง 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด และได้นำระบบข้อมูล Big Data มาใช้บริหารจัดการข้อมูลการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ  เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอศ.จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้เกิดความยั่งยืน (พ.ศ.2562-2565) ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2562 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารจาก สอศ. ศึกษาธิการภาค ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ทั้ง 18 ศูนย์

ดังนั้น การจัดทำแผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้มีความต่อเนื่องยั่งยืนและเป็นรูปธรรม เกิดการบูรณาการกับทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้และกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยจัดทำแผนอย่างรอบคอบคำนึงถึงประโยชน์ในการนำไปใช้จัดการศึกษาให้สอดคล้อง กับการมีงานทำได้อย่างแท้จริง

ดังนั้น การจัดทำโครงสร้างศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งขยายผลสู่ระดับจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง ตลอดจนเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (พ.ศ.2562-2565)  และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้กับผู้บริหาร ศึกษาธิการภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้บรรยายพิเศษ “ทิศทางศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา” โดยย้ำถึงการได้เกิดมาเป็นคนไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เอาพระราชหฤทัยใส่ โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้เป็นหลักการดำเนินชีวิตแก่คนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตั้งพระราชหฤทัยสืบสานรักษาต่อยอดโดยพระราชทานพระราโชบายด้านการศึกษาซึ่งตรงกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอันเป็นบทบาทสำคัญที่จะได้ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา 20 ปี อีกทั้งตรงกับภารกิจของ สอศ.

ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน น้อมนำพระบรมราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 4 ด้าน คือ การมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย รวมถึงการมีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี ไปสู่การปฏิบัติ โดยขอให้วิทยาลัยภาครัฐและเอกชนไปคิดหาวิธีการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง การถ่ายทอดไปสู่ครู นักเรียน นักศึกษาและกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลที่ชัดเจน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นแนวทางปฏิรูปอาชีวศึกษา