อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานพิธีมอบเงินค่าจำหน่ายเมล็ดข้าวโพดโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

26 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าจำหน่ายเมล็ดข้าวโพดโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มอบเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพและปล่อยขบวนรถเสบียงสนับสนุนคลังชุมชนรับภัยแล้งพร้อมด้วย น.สพ.ศีลธรรม. วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เลขานุการกรม ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าด่านฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าจำหน่ายเมล็ดข้าวโพด ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหลังนา ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่รัฐบาลต้องการช่วยเกษตรกรให้มีรายได้จากการปลูกข้าวโพดเพื่อจำหน่ายเมล็ดนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งข้าวโพดอาหารสัตว์นี้สามารถปลูกหลังฤดูการทำนา เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินของเกษตรให้เกิดรายได้ตลอดทั้งปี และลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังเพื่อลดผลกระทบจากผลผลิตข้าวล้นตลาดที่ทำให้ราคาสินค้าตกต่ำด้วย การมอบเงินในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือการสานพลังระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างเต็มที่

นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานปล่อยขบวนรถเสบียงสนับสนุนคลังชุมชนรับภัยแล้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลนี้และอาจส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบตามไปด้วย กรมปศุสัตว์ในฐานะที่ดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้วางแผนการรับมือภัยแล้งโดยเฉพาะด้านเสบียงอาหารสัตว์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและเป็นการส่งมอบความห่วงใย สร้างขวัญและกำลังใจในการรับมือภัยแล้งครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ณ ศูนย์อาหารสัตว์หนองคาย จังหวัดหนองคาย