อธิบดีกรมอนามัย เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในแหล่งท่องเที่ยว”

วันที่ (26 มีนาคม 2562) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในแหล่งท่องเที่ยว” ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อให้เกิดแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในแหล่งท่องเที่ยว และสนับสนุนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสังคม ขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด รพ.สต.ในเขตอำเภอเบตง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอเบตง