บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สานพลังฯ “ตลาดนำการผลิต โคบาลบูรพาจังหวัดสระแก้ว”

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สานพลังประชารัฐ “ตลาดนำการผลิต โคบาลบูรพาจังหวัดสระแก้ว” ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สระแก้ว จำกัด จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นสักขีพยาน และเป็นผู้จัดร่วมกับสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้นระหว่าง สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาอรัญประเทศ จำกัด สหกรณ์ปศุสัตว์บูรพาวัฒนานคร จำกัด สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาโคกสูง จำกัด ร่วมกับ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด จังหวัดนครปฐม สุระสิงห์ฟาร์ม จังหวัดระยอง จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านแผนทำธุรกิจโคเนื้อของโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว

ในกิจกรรมดังกล่าว กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยนายเทพฤทธิ์ ทับบุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี และนางสาววิลย์ลิกา เพ็ญศรีสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการตลาด กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมพิธีฯ และร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 4.0 พร้อมทั้งนำรถ Food truck ทำการสาธิตการแปรรูปสเต๊กโคขุน แก่เกษตรกรที่ร่วมงานดังกล่าว ซึ่งจะเป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพการแปรรูปและทำตลาดผลิตภัณฑ์โคเนื้อต่อไป