M.I.S.S.CONSULT จัดอบรมหลักสูตร Everything DiSC Workplace® Certification

M.I.S.S.CONSULT  โดย กัลยา แก้วประเสริฐ (ที่ 3 จากซ้าย) จัดอบรมหลักสูตร Everything DiSC  Workplace® Certification ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ วิทยากร และผู้ที่สนใจเส้นทางการเป็นโค้ชระดับสากล หรือต้องการเพิ่มทักษะการโค้ชด้วยเครื่องมือ Everything DiSC เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลโดย Wiley จากสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และเป็นเครื่องมือในการประเมินศักยภาพบุคคลเพื่อการโค้ชอย่างแม่นยำ สามารถนำไปใช้ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรได้ทั่วโลกโดยมีการแปลภาษาถึง 12 ภาษา  ณ สำนักงาน M.I.S.S.CONSULT อาคารคิวเฮาส์ อโศก เมื่อเร็วๆ นี้

 

ติดตามหลักสูตรของ M.I.S.S.CONSULT ได้ที่ www.missconsult.com

emaiil: member@missconsult.com / facebook.com/missconsult