รพ.มะเร็งลำปาง เน้นดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยสหวิชาชีพแบบประคับประคอง เพิ่มคุณภาพชีวิตโดยญาติและคนในครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิด

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้าน เน้นให้ผู้ป่วยและญาติมีทักษะในการดูแลตนเอง กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลทั่วประเทศให้มีศักยภาพดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยการรักษาแบบประคับประคอง (palliative care) ช่วยจัดการกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการรักษาระยะสุดท้าย มีการเตรียมตัวทั้งญาติและผู้ป่วย ตั้งแต่โรงพยาบาลต่อเนื่องถึงบ้านด้วยทีมอาสาสมัครชุมชน สหวิชาชีพ ในการดูแลด้วยจิตใจ (heart to heart) เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อยู่กับคนรัก คนในครอบครัวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

“มีความประทับใจในวัฒนธรรมที่ดีของโรงพยาบาล ขอชื่นชมการดำเนินงานโดยเฉพาะในเรื่อง Palliative Care ที่ร่วมกับอาสาสมัครชุมชนดูแลผู้ป่วยมะเร็งในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย โรคมะเร็งจำเป็นตั้งแต่การรักษา ติดตาม ดูแล จนถึงวาระสุดท้าย ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” ศ.คลินิก เกียรติคุณ   นพ.ปิยะสกล กล่าว

ทั้งนี้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้าน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวก่อนกลับไปอยู่บ้าน พัฒนาเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างชุมชนต้นแบบในจังหวัดลำปาง โดยอบรมเตรียมความพร้อมผู้ดูแลหลัก (care giver) ผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติ อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ตัวแทนอาสาสมัคร และพยาบาลวิชาชีพด้าน Palliative care ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดลำปาง นับเป็นโครงการที่ดีทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ได้ดูแลคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดจนวาระสุดท้าย