นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประชุมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแก่งนาง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ในการนี้ ท่านองคมนตรี ได้ติดตามและขับเคลื่อนงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในส่วนของกรมชลประทาน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงร่องชักน้ำอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ จังหวัดมุกดาหาร ผันน้ำลงสู่พื้นที่พัฒนา ลุ่มน้ำลำพะยัง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างปี พ.ศ. 2546 แล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2549 สภาพปัจจุบัน ร่องชักน้ำมีสภาพตื้นเขินเนื่องจากมีตะกอนดินตกจมอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำเข้าสู่อุโมงค์ผันน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงร่องชักน้ำ โดยการขุดลอกร่องชักน้ำเพื่อให้สามารถส่งน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และก่อสร้างคันดิน เพื่อกั้นตะกอนดินไม่ให้ไหลลงสู่ร่องชักน้ำทั้ง 2 ด้าน ลักษณะโครงการปรับปรุงร่องชักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ – อุโมงค์ผันน้ำ ลำพะยัง งานดินขุดลอกร่องชักน้ำ ความยาว 680 เมตร งานคันดินกั้นตะกอนสองฝั่ง ความยาว 120 เมตร งาน Concrete mattress ความยาว 129 เมตร งานอาคารท่อลอดถนน จำนวน 1 แห่ง ระยะเวลาการดำเนินการ 1 ปี (พ.ศ. 2562) งบประมาณ 10.525 ล้านบาท ราษฎรบริเวณลำพะยังตอนบน ได้รับประโยชน์จากการมีน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ มีพื้นที่รับประโยชน์ 12,000 ไร่ การดำเนินการ เริ่มสำรวจและพิจารณาโครงการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 อนุมัติแบบก่อสร้าง (มห.61-12) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ด้านงบประมาณ อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2562 วงเงินที่เสนอขอรับงบประมาณ 10.525 ล้านบาท