ออป.“ต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้แทนจาก 10 ประเทศอาเซียน”

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้แทนจาก 10 ประเทศอาเซียน ในการเข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย หลังจากการประชุม ด้านการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ในการนี้ อ.อ.ป. ได้นำเสนอถึงความสำคัญของช้างเลี้ยงกับวัฒนธรรมในประเทศไทย, การจัดการช้าง และมาตราการควบคุมงาช้างเลี้ยง ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา