“บิ๊กอู๋” จัดติวเข้มแรงงานไทยไปอิสราเอล ส่งเสริมทักษะ พร้อมคุ้มครองอย่างรอบด้าน

รมว.แรงงาน มอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศ (อิสราเอล) มุ่งเสริมสร้างทักษะความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงานในอิสราเอล เน้นย้ำ กระทรวงแรงงานพร้อมคุ้มครองดูแลแรงงานไทยที่ไปทำงานอย่างถูกกฎหมายอย่างรอบด้าน

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศ (อิสราเอล) พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ณ อาคารเอนกประสงค์ กองพลพัฒนาที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คนหางานที่ผ่านการสัมภาษณ์และอยู่ระหว่างรอการเดินทางไปทำงานภาคเกษตรที่ประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (TIC)จำนวน 101 คน อบรมระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562

พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันมีแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (TIC) จำนวน 24,746 คน เป็นแรงงานเกษตร 22,871 คน ในนิคมเกษตรจำนวนกว่า 700 แห่ง นายจ้างเกษตรอิสราเอล ประมาณ 7,100 ราย และในปี 2562 มีเป้าหมายจัดส่งจำนวน 5,000 คน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอิสราเอล ประมาณ 75,000 – 77,000 บาท ระยะเวลาจ้างงานตามสัญญาจ้างงาน 2 ปี สามารถต่อสัญญาจ้างงานได้ ขึ้นอยู่กับการต่อใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติของนายจ้างและวีซ่าการทำงาน รวมระยะเวลาการทำงานแล้วไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 46,799 บาท (ตามประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561) (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานจึงได้จัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะด้านการเกษตรและการใช้เครื่องมือ / อุปกรณ์ทีเกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมให้คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในอิสราเอลมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพของตนเองในขณะทำงาน โดยจัดอบรมเป็นเวลา 4 วัน และได้รับความร่วมมือจากกองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ให้ใช้สถานที่ฝึกอบรมและที่พัก ทั้งยังสนับสนุนวิทยากรในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา อีกด้วย

รมว.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานมีความห่วงใยในความปลอดภัยและชีวิตการทำงานของคนงานไทย จึงได้คุ้มครองดูแลโดยให้มีการทำประกันสังคม เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงในการทำงาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนให้นำความรู้ที่ได้จากการทำงานมาต่อยอดเมื่อกลับมาประเทศไทย ซึ่งที่มาผ่านมีคนงานไทยจำนวนหลายรายประสบความสำเร็จเป็น Smart Farmer สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้แรงงานไทยมั่นใจได้ว่า รัฐบาลจะดูแลแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายอย่างเต็มที่ ทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างการทำงาน และภายหลังจากกลับมาประเทศไทย
+++++++++++++++++